MUĞLA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 10 OLAĞAN GENEL KURUL İLAN VE GÜNDEMİ

Editör 21.06.2021 00:00:00 Sulama Birliği Haberleri
Sulama Birliği Haber Resimleri

MUĞLA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

 10. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sayı               : 21/156                                                                                                      16/06/2021

Konu            : Olağan Genel Kurul Toplantısı İlan ve Gündemi

       Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ nin  10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/07/2021 Cuma günü  saat 10:00’da “Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Menteşe/MUĞLA  ” adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

      Çoğunluk sağlanamadığı takdirde  ikinci toplantının 30/07/2021 tarihinde Cuma günü Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak Menteşe/MUĞLA adresinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel alanda aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

        Asıl üyelerimizin olağan genel kurulumuza katılımını rica ederiz.

                                                                Süleyman GÜL                         Mehmet ALDEMİR

                                                               Yön.Kur.Bşk.Yrd.                         Yön.Kur.Başkanı

 

      GÜNDEM

1-    Yoklama ve açılış,

2-    Divan Başkanlığı seçimi,

3-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4-    Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

5-    Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6-    Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası,

7-    2019-2020 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası,

8-    Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi,

9-    Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının belirlenmesi ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulun asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- İmalat, tadilat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç,  demirbaşlar, makine ekipman ithal ve ihracatı , ihalelere katılınması, üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması, üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü tarım ve hayvancılık kredilerinin temininde yardımcı olmak ve aracılık etmek, protokol, sözleşmeler yapmak ve yurt içinden ya da yurt dışından üyelerimizin menfaatine olacak tüm hayvancılık, yem, ham madde ile ilgili tüm materyal ile et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ithalatı, ihracatı, toplanması, pazarlanması, dağıtılması ve satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15- Birlik adına şirket ve iktisadi işletme, sigorta ve aracılık hizmetleri ile ilgili işletmelerin kurulmasının görüşülmesi,

16- Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik süt işleme, süt toplama-soğutma ve pazarlama tesisleri, yem üretim, satış, pazarlama ve depolama tesisleri, süt, yem vs. analiz labaratuvarları ile faaliyet alanına giren her türlü konuda tesislerin kurulması, kamu veya özel teşebbüslerle sözleşmeler yapılması, ortaklıklar kurulması, hisse alınması, kamunun özelleştireceği kuruluşlardan hisse alınması, ortak olunması ve sağlık hizmetleri konusunda hastane dahil her türlü hizmetin verilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

17- Yıllık ıslah bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tesbit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin  (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,

19- 2021-2022 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

20- Şube, irtibat bürosu ve alım satım merkezlerinin açılması, gerektiğinde de kapatılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

21- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi,

22- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,

23- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,

24- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

25- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tesbit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

26- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

27- İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

28- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe   olan  borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

29- Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler  adına yapılacak olan tüm yatırımlar için uygun bulacağı yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi, banka mevzuatında kullanılan tüm haklardan faydalanılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

30- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, ……….. Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

31- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliğin sahibi olduğu şirketlerin ve iktisadi işletmelerin, düve işletmesi kurmak, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

32- Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi  ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri (fasıllar) arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

33- Birliğin sahibi olduğu şirketlerin ve iktisadi işletmelerin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

34- Birlik adına taşınır taşınmaz, motorlu motorsuz araç vb. her türlü demirbaşların alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, işletilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

35- İhtiyaç duyulması halinde kişi veya kuruluşlardan her türlü eğitim, danışmanlık alınması-verilmesi, projelendirme, serbest meslek, güvenlik vs. hizmet satın alınması ve bu hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

 

36- Birlik tarafından kurulan veya kurulacak olan, sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketin ya da şirketlerin sermaye ve diğer nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında birlik, iktisadi işletme ile şirket arasında aktarım ve birliğin iktisadi işletme ve şirketlere gerektiğinde para aktarımı yapması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

37- Birliğin üyelere hizmet vermek amacıyla odalarla ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve protokol yapabilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

38- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ,

39- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,

40- Dilek ve temenniler,

41- Kapanış, 

 

 

 

 

           NOT: GENEL KURULA GELİRKEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTINIZIN

                     YANINIZDA BULUNMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

Sulama Birliği Haber Resimleri